Långa köer på Arlanda flygplats - Var ute i god tid! På grund av bemanningsproblem på Arlanda är det mycket längre kö vid säkerhetskontrollen bland annat. Var därför ute i god tid!

Miljö och kvalitét

Scanworld är miljöcertifierade enligt ISO14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO9001.

Vi värnar inte bara om våra kunder utan tar även hänsyn till miljön
Som ett led i denna strävan har vi dels våra egna miljömål men försöker också inspirera våra kunder till att resa mer miljövänligt.   I stort sett alla leveranser av bokade reseupplägg sker elektroniskt. Dels för att vi, i enlighet med vår miljöpolicy, i största möjliga mån strävar efter att minska vår pappersförbrukning, men också för att biljetthanteringen idag i allt större utsträckning sker elektroniskt.   Följesedlar och verifikat kan också skickas elektroniskt. För vissa kunder har vi även elektronisk fakturering, givetvis sorterad med rätt kostnadsställe, projektnummer och andra överenskomna uppgifter. En fil skickas då direkt till kundens ekonomisystem.

Scanworld kan leverera all miljöstatistik i önskat format som t.ex. excel- eller textfil. Värdena kan sättas efter Naturvårdsverkets schablonvärden eller från den källa som kunden önskar.   I vårt statistikverktyg iBank finns även där en modul för miljöstatistik. I iBank ligger schablonvärden från tre oberoende företag som arbetar med miljöfrågor. Företagen som är valbara enligt eget tycke och smak är som följer: The Carbon Neutral Company, Grön board teknik och Terra Pass. I dagsläget visas endast CO2 påverkan men det går att skapa egna rapporter i detta system.

För oss är kvalitet synonymt med god kundvård och att försöka uppfylla de krav som våra kunder och partners ställer på oss. För att nå denna målsättning har vi ett kvalitetsavtal (Service Level Agreement) som består av ett antal kvalitetsåtaganden. Exempel på dessa och vårt arbete med ständiga förbättringar är;

Snabb respons: 90 procent av alla telefonsamtal ska besvaras inom 30 sekunder under kontorstid. Detta mäts kontinuerligt och ligger till grund för vår bemanningsplanering.

Servicegaranti/nöjdkundgaranti: Vi håller ett nöjd kund-index på minst 80 procent baserat på en enkät som skickas ut årsvis till våra resenärer. Vid index understigande 80 procent åtar sig Scanworld att inom 15 dagar presentera en åtgärdsplan.

Nöjd personal: Scanworld har som ett viktigt mål att ha nöjda medarbetare. Vi gör kontinuerligt nöjd- medarbetarundersökningar.